Trend

Sretenje Gospodnje

Sretenje Gospodnje se slavi na 40 dan od Božića.

Po Svetom pismu četrdeseti dan po rođenju Hrista povede Marija svog sina u hram jerusalimski da ga posveti Bogu. Prvosveštenik Zaharija bio je tada starešina hrama, otac Jovana Preteče. On stavi Devicu Mariju ne na mesto za žene, nego na mesto za devojke u hramu. Tom prilikom pojave se u hramu dve čudne ličnosti: starac Simeon i Ana, kći Fanuilova.

Pravedni starac uze na ruke svoje Mesiju i reče:

„Sad otpuštaš u miru slugu svojega, Gospode, po riječi svojoj…“

Još reče Simeon za Hrista Mladenca:

„Gle, ovaj leži da mnoge obori i podigne u Izrailju, i da bude znak protiv koga će se govoriti“ .

Ana pak koja od mladosti služaše Bogu u hramu postom i molitvama, i sama poznade Mesiju, pa proslavi Boga i objavi Jerusalimljanima o dolasku Dugočekanoga. A fariseji, prisutni u hramu, koji videše i čuše sve, rasrdiše se na Zahariju što stavi Devicu Mariju na mesto za devojke, dostaviše to caru Irodu.

Uveren da je to Novi Car, o kome su mu zvezdari s Istoka govorili, Irod brzo posla da ubiju Isusa. No u međuvremenu božanska porodica beše već izmakla iz grada i uputila se u Misir, po uputstvu angela Božjeg.

Dan Sretenja praznovan je od samog početka, ali je ustanovljeno je 544. godine u vreme cara Justinijana.