Trend

Sveti apostol Filip

Foto:Wikipedia

Sveti apostolo Filip je rodom iz Vitsaide kraj jezera Galilejskog i jedan je od 12 apostola.

Filip je pozvan od Isusa Hrista da mu se pridruži i bude mu učenik.  Filip je propovedao Jevanđelje po mnogim stranama Azije i po Grčkoj.

Filip se u frigijskom gradu Jerapolju našao na zajedničkom jevanđelskom poslu sa apostolom Jovanom, svojom sestrom Marijamnom i apostolom Vartolomejom. Tu bi neka opasna zmijurina, koju neznabošci hranjahu brižljivo i klanjahu joj se kao božanstvu. Apostoli molitvom umrtviše zmiju, time navukoše gnev tamošnjih ljudi. Neznabošci uhvatiše Filipa i raspeše ga naopako na drvetu, potom raspeše i Vartolomeja. Dalje po crkvenoj tradiciji u tom se zemlja rastupi i proguta sudiju i mnoge druge sa njim.

U velikom strahu ljudi potrčaše da skinu razapete apostole, no uspeše jedino Vartolomeja da skinu živa; Filip, pak, beše izdahnuo. Vartolomej postavi krštenima za episkopa Stahija, koga pre toga on i Filip behu iscelili od slepila i krstili.

Mošti Svetog Filipa prenete su kasnije u Rim.