Trend

Beogradske opštine

Beogradske opštine

Država: Srbija

Ukupno opština: 17

Foto: A.M

Gradske opštine su deo teritorije Grada Beograda u kojoj se vrše određeni poslovi lokalne samouprave utvrđeni Statutom grada. Građani učestvuju u vršenju poslova gradske opštine preko izabranih odbornika u skupštinu gradske opštine, putem građanske inicijative, zbora građana i referenduma, u skladu sa Ustavom, zakonom, Statutom grada i aktima gradske opštine.

Organi gradske opštine

  • Skupština gradske opštine
  • Predsednik gradske opštine
  • Veće gradske opštine
  • Uprava gradske opštine

Skupština gradske opštine ima od 19 do 75 odbornika.Predsednik gradske opštine predsedava Skupštinom gradske opštine i predsednik je Veća gradske opštine.

Predsednika gradske opštine bira Skupština gradske opštine iz reda odbornika.

Veće gradske opštine čine predsednik opštine, zamenik predsednika opštine i najviše 11 članova. Članove bira Skupština gradske opštine, na predlog predsednika gradske opštine.

GRADSKE OPŠTINE U BEOGRADU