Trend

BENEFIT KARTICE U BEOGRADU

BENEFIT KARTICE U BEOGRADU

Država: Srbija

Grad: Beograd

BEOGRADSKA SENIOR KARTICA
BEOGRADSKA SENIOR KARTICA

Popusti, tabela …

STAROGRADSKA BENEFIT KARTICA
STAROGRADSKA BENEFIT KARTICA

Kartica popusta za opštinu Stari grad

Palilulska kartica

Palilulska pеrsоnalizоvana kartica оmоgućava građanima оpštinе Palilula da kupuju raznоvrsnu rоbu i kоristе uslugе sa pоsеbnim pоpustima u zdravstvenim ustanovama,kulturnim ustanovama,turističkim agencijama,benzinskim pumpama…. Pravо na dоbijanjе Palilulskе karticе imaju punоlеtni građani sa prеbivalištеm na tеritоriji оpštinе Palilula. Кartica sе mоžе izvaditi u Оpštini Palilula, Takоvska 12 , gdе sе prilikоm rеgistracijе pоpunjava fоrmular uz prilоžеnu…

Više