Zavičajni muzej u Zemunu – Spirtina kuća

Spiritina kuća nalazi se u Zemunu,ulica Glavna 9.Sagrađena je u 19.veku,1855.godine je bila završen, prema projektu Hajnriha Frajhera fon Ferstla. Jed­na jeod pr­vih vi­so­ko­sprat­nih po­ro­dič­nih ku­ća u sta­rom je­zgru Ze­mu­na.

Kuća je pripadala bogatoj i uticajnoj zemunskoj porodici Spirta. Petar Spirta se istakao tokom srpskog ustanka 1848-49. Naselio se u Zemunu krajem 18.veka. Postao je ubrzo i veoma uspešan poslovni čovek i uticajan u to vreme.  Njegov veliki uticaj doveo je do toga da je dobio povelju austrijskog cara Franz Josipa I, 1856. godine i dobio plemićku titulu i grb.

Dimitrije Spirta, koja je sagradio kuću, živeo je u njoj kratko vrijeme, pre nego što se preselio u Pančevo, gdje je umro 1885. godine, a sahranjen u manastiru Vojlovica. Po­sled­nji vla­snik iz po­ro­di­ce Spir­ta bio je Đor­đe, ko­ji je ku­ću pre­pi­sao svo­joj že­ni So­fi­ji. Ona je umr­la 1916. go­di­ne u Švaj­car­skoj.

Оd 1971. u kući sе nalazi stalna pоstavka Zavičajnоg muzеja Zеmuna kоja prikazujе prоšlоst Zеmuna оd vrеmеna njеgоvоg nastanka dо 1945.

Obnova muzeja je započeta 2002.godine,a trebalo je da traje 65 dana.

Muzej je u nekoliko navrata bio otvaran pa je tako decembra 2014.godine posle 12.godina otvoren izložbom  “O Zemunu glas“.

U avgustu 2018.godine počela je potpuna obnova ovog izuzetnog zdanja,a posebno restauracijom intarziranog parketa iz Belgije postavljenog još 1855. godine,a obnovu parketa vrše sručnjaci Muzeja primenjene umetnosti i Narodnog muzeja.

Izvor:Beogradske vesti/Wikipedia

Ako ste propustili