Sveti Silvestar

Rođen je u Rimu i od mladosti izučen svetskoj mudrosti i veri Hristovoj. Svoj život je uvek upravljao prema zapovestima jevanđelskim. Mnogo se koristio poukama sveštenika Timoteja, čijem je pogubljenju za veru i sam prisustvovao, pa gledajući primer junačkog požrtvovanja svoga učitelja, i sam se zapojio takvim duhom za ceo život svoj.

U tridesetoj godini postao je episkop rimski. Popravljao je običaje hrišćana.

Ukinuo je post svake subote, kako se to dotle držalo kod nekih hrišćana, i odredio, da se posti samo Velika subota kao i one subote koje padnu uz postove.

Svojim molitvama i čudesima pomagao je, da se car Konstantin i majka mu Jelena obrate u veru pravu i krste. Sadejstvovao je carici Jeleni da pronađe Istinski krst. Upravljao je crkvom Božjom dvadeset godina i česno je skončao svoj zemaljski život preselivši se u Carstvo nebesko.

Foto:wikipedia

Ako ste propustili