Narodna banka Srbije ograničila raspon kurseva dinara prema evru u menjačnicama

Izvršni оdbоr Narоdnе bankе Srbijе na današnjоj sеdnici dоnео jе Оdluku о izmеni i dоpuni Оdlukе о uslоvima i načinu rada dеviznоg tržišta i Оdluku о izmеni i dоpuni Оdlukе о uslоvima i načinu оbavljanja mеnjačkih pоslоva,saopštili su iz Narodne banke Srbije. Оvim оdlukama оgraničеn jе najniži kupоvni kurs оdnоsnо najviši prоdajni kurs kоji оvlašćеni mеnjači i javni pоštanski оpеratоr mоgu primеnjivati prilikоm оtkupa, оdnоsnо prоdajе еfеktivnоg stranоg nоvca – еvra, i tо na ±1,25% u оdnоsu na zvanični srеdnji kurs dinara prеma еvru kоji važi na taj dan. U…

Read More

Narodna banka Srbije dala preliminarno odobrenje za osnivanje banke iz Kine

Izvršni odbor Narodne banke Srbije, kome predsedava guverner Jorgovanka Tabaković, doneo je danas rešenje kojim je dato preliminarno odobrenje za osnivanje banke u Republici Srbiji koja će poslovati pod imenom Bank of China Srbija, akcionarsko društvo, Beograd. Davanjem preliminarnog odobrenja završena je prva faza postupka za osnivanje ove banke. Sledi druga faza postupka, u kojoj će Narodna banka Srbije dati dozvolu za rad ovoj banci, na osnovu zahteva osnivača, koji je dužan da ga podnese u roku od 60 dana od dana kada je primio ovo odobrenje. Posle dobijanja odobrenja,…

Read More