Svеti svеštеnоmučеnik Tеоdоr Аnkirski

Svеti svеštеnоmučеnik Tеоdоr Аnkirski skrivao je svoju veru i kao krčmar gostio sve od reda. Dok su drugi o veri pričali on je ćutao.Noću mučene i posećene vernike čija tela su ostavljena vranama on ih je sahranjivao.

Sahrani on 7 devojaka: Tеkusе, Аlеksandrе, Кlavdijе, Fainе, Еfrasijе, Matrоnе i Julijе koje mučene bi bačene u jezero. On noću njihova tela sahrani ali ga njegov bližnji poput Jude izdade.

Dođoše vojnici Dioklecijana pa ga na muke staviše i grobove da im pokaže oni od njega tražiše. On ćutao pa mu zube kamenjem polomiše:

„Progovori sada kada zida koji čuva reči kamenje polomi“,reče Dioklecijanov sudija.

„Nisu zubi zid tajni već vera koja muke neprepozna a tajnu nema nego tvoje oči i srce neverno progledati nemože“,reče mu Tеоdоr Аnkirski.

Telo mu posle njegovih reći mučiše ali tajne grobova sa sobom ponese. Izmučeno telo koje duša napusti sveštenik nađe i sahrani ga.

Autor: A.M ( priča je deo autorove mašte i slobode)

Foto:Wikipedia

Related posts