Narodna banka Srbije ograničila raspon kurseva dinara prema evru u menjačnicama

Izvršni оdbоr Narоdnе bankе Srbijе na današnjоj sеdnici dоnео jе Оdluku о izmеni i dоpuni Оdlukе о uslоvima i načinu rada dеviznоg tržišta i Оdluku о izmеni i dоpuni Оdlukе о uslоvima i načinu оbavljanja mеnjačkih pоslоva,saopštili su iz Narodne banke Srbije. Оvim оdlukama оgraničеn jе najniži kupоvni kurs оdnоsnо najviši prоdajni kurs kоji оvlašćеni mеnjači i javni pоštanski оpеratоr mоgu primеnjivati prilikоm оtkupa, оdnоsnо prоdajе еfеktivnоg stranоg nоvca – еvra, i tо na ±1,25% u оdnоsu na zvanični srеdnji kurs dinara prеma еvru kоji važi na taj dan. U…

Read More

Srbija napredovala na rang-listi Svetskog ekonomskog foruma

Ministar finansija u Vladi Republike Srbije Siniša Mali saopštio je danas da je Srbija napredovala za pet mesta na listi Globalnog indeksa konkurentnosti Svetskog ekonomskog foruma (WEF) za 2018. godinu, što je dokaz da su sprovedene reforme bile uspešne. Mali je, prilikom predstavljanja rezultata Globalnog indeksa konkurentnosti WEF za 2018. godinu, istakao da to potvrđuje da su reformske mere doprinele boljem životnom standardu i poslovnom ambijentu u našoj zemlji. On je precizirao da je Srbija zauzela 65. poziciju na pomenutoj listi, na kojoj je 140 zemalja, pri čemu je izrazio…

Read More

APR omogućio e-registraciju osnivanja jednočlanih D.O.O

Agencija za privredne registre Republike Srbije (APR) saopštila je da je, posle elektronske registracije preduzetnika, od danas uvela novu e-uslugu za privredna društva – elektronsko osnivanje jednočlanih društava sa ograničenom odgovornošću (D.O.O). Оva prоcеdura sе u pоtpunоsti sprоvоdi na intеrnеtu, a оsim štо isključujе dоlazak prеd šaltеr ili slanjе dоkumеnata pоštоm, е-rеgistracija jе i jеftinija оd rеgistracijе u papirima. Naknada za оvu еlеktrоnsku uslugu plaća sе isključivо platnim karticama, ali jе оna za 1.400 dinara niža оd naknadе kоja sе plaća za „papirnu“ rеgistraciju. Е-prijavu mоžе da pоdnеsе član društva,…

Read More

Objavljen poziv za prodaju starih potraživanja

Ministarstvo finansija Vlade Republike Srbije saopštilo je da je Agencija za osiguranje depozita danas objavila poziv za ustupanje uz naknadu (prodaju) portfelja potraživanja banaka u stečaju, kao i potraživanja u ime i za račun Republike Srbije, u iznosu od približno 240 miliona evra. Ministar finansija Siniša Mali istakao je da je to prvi korak ka prodaji starih potraživanja, učinjen nakon 18 godina, sa ciljem rešavanja pitanja dugovanja iz prethodnog perioda. On je objasnio da je ponuđeni kombinovani portfelj brižljivo odabran zbog postojanja određenog nivoa izvesnosti u naplati, a posebno imajući…

Read More

Prosečni mesečni prihodi po domaćinstvu 62.831 dinar

Republički zavod za statistiku saopštio je da su u drugom kvartalu 2018. godine prosečni mesečni prihodi u novcu i naturi po domaćinstvu iznosili 62.831 dinar i viši su nominalno za 4,4 odsto u odnosu na isti kvartal prethodne godine, kao i za 0,5 odsto u odnosu na prvi kvartal 2018. Najveći udeo u prihodima u novcu i u naturi imaju prihodi iz redovnog radnog odnosa – 49,5 odsto, penzije – 32,4 odsto, prihodi od poljoprivrede, lova i ribolova – 3,5 odsto, naturalne potrošnje – 3,2 odsto, prihodi van redovnog radnog…

Read More

„Al Dahra“ proglašena za kupca PKB-a

Ministarstvo privrede Vlade Republike Srbije saopštilo je danas da je kompanija „Al Dahra“ d.o.o. Irig proglašena kupcem Poljoprivredne korporacije Beograd AD, za koju je ponudila 105,055 miliona evra. Komisija za sprovođenje postupka je nakon današnjeg otvaranja koverte sa finansijskom ponudom, koju je kompanija „Al Dahra“ dostavila za privatizaciju PKB-a, utvrdila da je ponuda u skladu sa pravilima postupka. Početna cena je određena u iznosu od 50 odsto procenjene vrednosti predmeta prodaje na dan 31.12. 2017. godine, odnosno iznosila je 104.554.593,74 evra, dok je kompanija ponudila 105,055 miliona evra. Na cenu…

Read More

Cene proizvoda i usluga u avgustu više za 0,3 odsto

Republički zavod za statistiku saopštio je danas da su cene proizvoda i usluga u avgustu ove godine, u odnosu na jul, u proseku više za 0,3 odsto. Potrošačke cene u avgustu 2018. godine, u poređenju sa istim mesecom prethodne godine, povećane su 2,6 odsto, dok su, u odnosu na decembar 2017. godine, veće za 2,2 odsto. Posmatrano po glavnim grupama proizvoda i usluga klasifikovanih prema nameni potrošnje, u avgustu 2018. godine, u odnosu na prethodni mesec, rast cena je zabeležen u grupama rekreacija i kultura (3,3 odsto), stan, voda, električna…

Read More

Prosečna neto zarada u junu 49.226 dinara

Republički zavod za statistiku saopštio je danas da je prosečna zarada (bruto) obračunata za jun 2018. godine iznosila 68.047 dinara, dok je prosečna zarada bez poreza i doprinosa (neto) iznosila 49.226 dinara. Kumulativni rast bruto zarada u periodu januar–jun ove godine, u odnosu na isti prošlogodišnji period, iznosio je 5,5 odsto nominalno, odnosno 3,7 odsto realno. Istovremeno, neto zarade su porasle za 6 odsto nominalno i za 4,2 odsto realno. U odnosu na isti mesec prethodne godine, prosečna bruto zarada za jun nominalno je veća za 5,3 odsto, a realno…

Read More